postimage-1045

Ålands fornlämningsregister tillgängligt online

Ålands fornlämningsregister finns nu tillgängligt på internet! Syftet med registret är att upprätthålla en aktuell förteckning över de kända åländska fornlämningarna samt att ge allmänheten möjlighet att känna till dess placeringar.

 

Bakgrund

De första fornminnesinventeringarna gjordes redan åren 1667-74. Arbetet med att sammanställa förteckningarna utfördes av prästerna i de olika socknarna. På Åland finns i dessa rannsakningar efter antikviteter ett åttiotal fornlämningsmiljöer omnämnda. Bland dem kan 27 av dagens fornlämningslokaler identifieras. Arbetet med att anteckna fornlämningar har sedan dess kontinuerligt fortsatt då nya fornlämningar upptäckts eller då nya kategorier införts i fornlämningsregistret. Förfarandet är detsamma som i bl.a. Sverige och Finland.

På uppdrag av planeringsrådet gjordes 1978-79 en systematisk sammanställning av det då kända fornlämningsbeståndet på fasta Åland, vilket 1979 redovisades i 8 tryckta rapporter.

Utgångspunkten med denna fornminnesinventering var att redovisa kunskapen om fornlämningar och deras läge i terrängen för att på så sätt skapa underlag för god planering. Då 1 § i fornminneslagen ger skydd åt alla fornlämningar som uppfyller de kriterier som uppräknas i 2 §, skapades samtidigt ett enhetligt, systematiskt register över kända fornlämningar vilka sorterades efter kommun och by. Varje fornlämningslokal erhöll ett löpande nummer inom byn, som har sitt nummer kopplat till lantmäteriverkets officiella bynumrering.

 

Fornlämningregistret

Fornlämningsregistret är, enligt landskapsregeringens framställning, ett hjälpmedel för att tillhandahålla ”information om var i landskapet det finns kända fasta fornlämningar i landskapet. För att säkerställa att denna förteckning hålls aktuell genom en kontinuerlig uppdatering, samt för att det på ett enkelt sätt vara möjligt att erhålla information om var i landskapet det finns kända fasta fornlämningar”. Därför skrevs i 1998 -99 års ändring av fornminneslagen att fornlämningar skall antecknas i ett för ändamålet upprättat register. Detta fick till följd att markägare med fornlämningar på sina ägor mellan åren 2008-12 fick hem brev från landskapsregeringen med information kring dessa. Det är samma information som nu redovisas i digital form.

Själva registret består av två delar, en registerblankett med beskrivning av fornlämningar, samt en grundkarta i skala 1:20 000 där fornlämningens läge är redovisad. I de fall fornlämningarna har karterats eller genomgått arkeologiska undersökningar finns hänvisningar till detta. Originalregistret är pappersbaserat, men alla data är idag överfört i digital form för smidigare kunna bearbetas.

flr2

I det register som nu finns tillgängligt på internet är två stora kategorier fornlämningar ännu inte redovisade – de maritima och de krigstida lämningarna. Även dessa är dock skyddade enligt fornminneslagen.

Fornlämningsregistret är ett levande register där nyupptäckta fornlämningar och ny information hela tiden tillkommer. Arbetet med att mäta in kända lämningar med ny modern mätutrustning pågår ständigt. Tidigare okända lämningar framkommer med jämna mellanrum. Även dessa är fredade, även då de ännu inte registrerats.

Kontakta alltid museibyråns personal när du planerar markingrepp och det finns skäl att misstänka att det finns fornlämningar i närheten!

 

Länkar:

Fornlämningsregistret

Ytterligare information om fornlämningar, fornminneslagen och museibyråns verksamhet

  • Gamla inlägg