postimage-913

Arvet efter ”Snickarna från Kostroma”

Domiken 1979Under juli-augusti genomförs takarbeten på det kulturhistoriskt värdefulla, av museibyrån förvaltade bostadshuset ”Domiken” som ligger vid den gamla ryska radiotelegrafstationen på Prästö.

Domikens plåttak har olyckligtvis hunnit bli i så dåligt skick att en reparation inte längre är möjlig. Därför byts nu taket ut i sin helhet. Inför takbytet har byggnadens skorstenar under juli månad rekonstruerats av museibyråns murare Jouni Sorvari enligt ursprunglig modell. Plåtarbeten och målning utförs liksom årets takarbeten på Kastelholms slott (se tidigare inlägg) av Klingbergs plåtslageri Ab och Renovator AB vilka utsetts genom offentlig upphandling.

Domiken (benämningen härstammar ur ryskan dom – hus/hem) byggdes ursprungligen som bostadshus med fyra lägenheter om vardera ett rum och kök för radiostationens telegrafister och deras familjer. Lägenheterna var små men med en imponerande takhöjd. Exakt årtal för byggnadens uppförande är inte känt men klart är att huset stod färdigt senast 1913. Från detta år finns en rysk anteckning på vinden: ”Till minnet av snickarna från Kostroma. 1913 14 Oktober, I.A. [otydligt efternamn]. Evig åminnelse.”

radiostationen med Domiken i bakgrunden 1918Radiostationen som anläggning började uppföras 1906 som en del i de ryska förberedelserna inför första världskriget. Den befintliga stationsbyggnaden av tegel uppfördes 1912 och ersatte en tidigare, enklare träbyggnad. Färdigt utbyggd bestod anläggningen av 13-14 byggnader. Utöver stationsbyggnaden och Domiken fanns bl.a. kök och bageri, tvättstuga, bastu och diverse förråd och bodar. Idag återstår endast stationsbyggnaden, Domiken och ett lider.

Efter att anläggningens ursprungliga funktion upphört användes den en kort period vintern 1919-20 som fångkoloni under ”Tvångsinrättningen i Åbo”. Under 1920-talet framlades flera olika idéer för anläggningens användning. Förslag som folkskola, sinnessjukhus och fiskeriskola förverkligas aldrig. Däremot har byggnaderna genom tiden använts som konservfabrik (1927-37), barnhem (1940-talet), samt rör- och betongindustri (1960–90-talen). Domiken har då främst använts som bostad men under barnhemstiden även för skolverksamhet. Idag finns två hyreslägenheter i Domiken.  

sydvästra skorstenen rekonstruerad 2014Byggnaderna utgör en kulturhistoriskt mycket värdefull enhet med verksamhets- och bostadsbyggnad som vittnar om den ryska radiotelegrafstationen som arbetsplats och bostadsmiljö. De utgör ett sällsynt exempel på rysk, tidig 1900-talsarkitektur på Åland och representerar framförallt ett specifikt skede i historien – men de vittnar också genom anläggningens senare användningsområden om den fortsatta samhällsutvecklingen.

Genom att Domikens fyra skorstenar nu rekonstruerats (två avlägsnades på 1970-talet) åskådliggörs husets ursprungliga funktion med fyra bostäder, samtidigt som det blir möjligt att åter ta i bruk samtliga rökkanaler. Plåttaket utförs som en kopia av det tidigare taket men målas i ursprungsfärgen svart (det har genom åren också målats i grönt och rött) för att möjliggöra en framtida återgång till byggnadens ursprungliga färgsättning med vita fasader och gröna detaljer (huset är idag rödmålat). Det finns också möjlighet att i framtiden ytterligare återställa Domikens arkitektoniska uttryck genom att återföra de avlägsnade dörrar och överljusfönster som ännu finns bevarade.

Är du intresserad av att veta mer om radiostationen och dess historia så rekommenderas artikeln Prästö Radiostation 1906-1918 av Kenneth Gustavsson i Åländsk odling 51 (1991) samt att fortsätta hålla ett öga här på bloggen.

 

  • Gamla inlägg